گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی

waz.zamin@chmail.ir

۷ مطلب با موضوع «بارم بندی کتب زمین شناسی» ثبت شده است

۲۰
آذر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۰
آذر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۲۰
آذر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۳
آذر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۳
آذر
  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۹
مهر

خهتعهغ

بارم بندی درس علوم زمین شناسی سوم تجربی

سال تحصیلی 94-95

شماره فصل

نوبت اول

نوبت دوم

 1

2

0/75

 2

2

0/75

 3

4

 1

 4

5

 1/5

 5

7

 3/5

 6

 

 3

7

 

 3/5

 8

 

2/5

 9

 

 3/5

 

 

 20
 

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۹
مهر

بارم بندی درس علوم زمین شناسی پیش دانشگاهی کد 291/1

سال تحصیلی 94-95

نمره

پایانی نوبت دوم شهریور

بزرگسالان

نمره

پایانی نوبت اول

1/25

فصل اول

5

فصل اول


1/25

فصل دوم

5

فصل دوم

1

فصل سوم

4

فصل سوم


0/75

فصل چهارم

3

فصل چهارم


0/75

فصل پنجم

3

فصل پنجم


2/5

فصل ششم

 

 


3/5

فصل هفتم

 

 


2/5

فصل هشتم

 

 

4

فصل نهم

 

 


2/5

فصل دهم

 

 

20

 

20

جمع نمرات

 

  • گروه زمین شناسی استان آذربایجان غربی